Procedury COVID-19 

Procedury funkcjonowania świetlicy

 podczas pandemii COVID 19

w Szkole Podstawowej N r 3 w Gnieźnie.

 

1.      Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rodziców. W Szkole Podstawowej Nr 3 świetlica czynna jest od godz. 7.00 – 16.30:

·         od 7.00 do 11.00 opieka nad dziećmi - zajęcia,

·       od 11.00 do 13.30 dezynfekcja sali, wydawanie  obiadu wg harmonogramu klas - opieka nad uczniami spożywającymi posiłek, 

·         od 13.30 do 16.30 opieka na dziećmi - zajęcia.

2.      W świetlicy od godz. 11.00 – 13.30 funkcjonuje stołówka szkolna.

3.      Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie.

4.      Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są  w pierwszej kolejności dla dzieci klas    I – III, w tym obojga rodziców pracujących.

5.      W celu przyjęcia dziecka do świetlicy Rodzic zgłasza taką potrzebę i wypełnia kartę zapisu dziecka (dostępna u Wychowawców świetlicy i na stronie internetowej).

6.      Uczniowie przychodzący na zajęcia do świetlicy oczekują na Wychowawcę przy wejściu głównym do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego (Uczniowie poniżej 7 roku życia przyprowadzani  i odbierani są przez Rodzica/Opiekuna prawnego lub inną wyznaczoną przez Rodzica osobę).

7.      Uczeń uczęszczający na zajęcia do świetlicy nie wykazuje objawów chorobowych, dezynfekuje ręce w obecności Wychowawcy świetlicy i przechodzi do sali.

8.      W świetlicy sprawowana jest opieka z uwzględnieniem dystansu społecznego i z zachowaniem podstawowych zasad higieny w czasie pandemii COVID 19 (Jedno dziecko na 4m2 i 1,5 m odstępu).

9.      Salę świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie pobytu uczniów) w szczególności przed przyjęciem uczniów i po przeprowadzeniu dezynfekcji.

10.  Uczniowie korzystają z toalety za zgodą Wychowawcy z zachowaniem dystansu społecznego.

11.  W świetlicy uczniowie mają ciągły dostęp do środków dezynfekcji rąk a Wychowawcy/Opiekunowie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

12.  Uczniowie nie mogą korzystać z gier, kredek, pisaków, książek i innych materiałów  wyposażenia świetlicy, których nie można zdezynfekować.

13.  Dziecko ma prawo przynieść w tornistrze swoje kredki, pisaki,  i inne potrzebne materiały, które każdorazowo należy dezynfekować w domu.

14.  Organizowanie zajęć na boisku szkolnym jest możliwe przy zachowaniu dystansu między grupami .

15.  Dezynfekcja piłek, skakanek następuje każdorazowo po powrocie grupy z boiska szkolnego (Pracownik obsługi).

16.  Rodzic przychodząc do szkoły/świetlicy po dziecko zgłasza w dyżurce przybycie.  Wychowawca świetlicy podprowadza ucznia do wyjścia.

17.  Dziecko u którego zachodzi podejrzenie zakażenia  koronawirusem  (duszności, kaszel, wysoka gorączka) zostaje bezzwłocznie odizolowane przez Wychowawcę  do wyznaczonego pomieszczenia (izolatki). Wychowawca w tym przypadku zakłada fartuch, przyłbicę lub maskę i rękawiczki .

18.  Wychowawca pozostaje z dzieckiem w izolatce zachowując bezpieczną odległość 1,5 m  zawiadamiając  o zaistniałej sytuacji Dyrektora /Wicedyrektora szkoły.

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html