Procedury COVID-19 

Procedury funkcjonowania stołówki

 podczas pandemii COVID 19

w Szkole Podstawowej N r 3 w Gnieźnie.

 

1.      W szkole organizowane jest zbiorowe żywienie dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa.

2.      Stołówka  od godz. 1100-1330 wydaje gorący posiłek.

3.      Uczniowie spożywają posiłek wg przygotowanego grafiku w sali jadalni spełniającej  wymogi bhp w czasie pandemii COVID 19 . Dziecko korzystające z obiadu ma obowiązek nosić maseczkę, którą zdejmuje w czasie spożywania posiłku.

4.      Obiad w szkole spożywają uczniowie, którzy zgłosili taką chęć i w wymaganym terminie dokonali opłaty za posiłki.

5.      Uczeń ma obowiązek w terminie od 1-6 każdego miesiąca dostarczyć potwierdzenie opłaty za obiady (wydruk lub zdjęcie).

6.      W stołówce szkolnej pełniący opiekę/dyżur Wychowawcy świetlicy czuwają nad przestrzeganiem ogólnych zasad bhp oraz wytycznych MEN, MZ i GIS  w czasie pandemii COVID 19 (przy wejściu do stołówki, w jadalni i przy okienkach).

7.      Dodatkowo Wychowawcy pełniący dyżur w jadalni zobowiązani są do zakładania jednorazowych rękawiczek  w celu podania posiłku najmłodszym, wydania owoców, soków, jogurtów itp.).

8.      Uczniowie oczekujący na posiłek dezynfekują dłonie przed wejściem do stołówki z zachowaniem bezpiecznej odległości, mają wyznaczone miejsca do spożycia obiadu (bezpieczna odległość 1,5 metra).

9.      Odbierają posiłek i sztućce w okienku „odbiór posiłku”, konsumują a następnie oddają naczynia w okienku „zwrot naczyń” – cały czas zachowując bezpieczną odległość 1,5 metra.

10.  Sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce każdorazowo są myte i wyparzane w zmywarce gastronomicznej z użyciem środków do tego przeznaczonych.

11.  W stołówce posiłki wydawane są zmianowo co 20 minut – pamiętając o każdorazowej dezynfekcji stołów i krzeseł (Personel kuchni) oraz wietrzeniu sali (Wychowawcy).

12.  W czasie obiadu w stołówce przebywają tylko osoby spożywające posiłek.

13.  Dla nieobecnych Uczniów stołówka nie wydaje posiłku na zewnątrz. Rodzic/Opiekun prawny zgłasza nieobecność dziecka, odliczenie następuje od następnego dnia po zgłoszeniu. Nadpłata środków finansowych przeniesiona jest na kolejny miesiąc.

14.  Dziecko u którego zachodzi podejrzenie zakażenia  koronawirusem  (duszności, kaszel, wysoka gorączka) zostaje bezzwłocznie odizolowane przez wychowawcę  do wyznaczonego pomieszczenia (izolatki). Wychowawca w tym przypadku zakłada fartuch, przyłbicę lub maskę i rękawiczki .

15.  Wychowawca pozostaje z dzieckiem w izolatce zachowując bezpieczną odległość 1,5 m  zawiadamiając  o zaistniałej sytuacji Dyrektora /Wicedyrektora szkoły.

16.  Personel kuchni szkolnej przygotowuje i wydaje posiłki z zachowaniem wszelkich  przepisów prawa określonych przez MEN, MZ, GIS.

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html