Regulamin stołówkiRegulamin  korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr3 w Gnieźnie


Na podstawie art.126  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

 (Dz.U. z 2017.0.59 25 z póź. zm.)

 

Dyrektor szkoły zarządza co następuje:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii oraz dni wyznaczonych jako wolne od nauki.

2.  Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie oraz pracownicy tej szkoły.

3.  Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie finansuje MOPS, GOPS, TPD, Rada Rodziców lub Sponsorzy.

4. Wyżej wymienieni uczniowie zapisywani są na obiady po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy i wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka na obiady i zapoznaniu się oraz akceptacji regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły, kierownika świetlicy i intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.  Wysokość opłat za jeden posiłek jest podawana zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie.

3.  Cena jednego obiadu dla uczniów i pracowników obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.

4.  W roku szkolnym 2018/2019 ceny obiadów zostały ustalone na poziomie:

·         obiad dla ucznia – 4,00 zł

·         obiad dla pracownika – 7,00 zł

5. Odpłatność miesięczna zależy od ilości dni obiadowych – podawana będzie 1-go dnia danego miesiąca - nie dokonujemy obliczeń samodzielnie.

III. OPŁATY:

 

1.  Odpłatność za obiady dokonywana jest przez osoby chętne do korzystania wyłącznie w formie przelewów na podane konto szkoły, w nieprzekraczalnym terminie od 2 do 12 dnia miesiąca, w którym dziecko korzysta ze stołówki.

2.  Osoby dokonujące przelewów lub dziecko spożywające posiłek zobowiązane są do okazania pokwitowania przelewu u kierownika świetlicy lub wychowawcy sprawdzającego listę obiadową.

3.  Kierownik Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 posiada imienną listę uczniów korzystających z obiadów.

4.  Dane do przelewów wraz z informacją o kwocie na dany miesiąc będą umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówki oraz w gablocie świetlicy.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 

     Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia  w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje od drugiego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u kierownika świetlicy do godz. 9.00 dnia poprzedniego.

2.  W przypadku nieobecności jednodniowej obiad odbiera rodzic lub wskazana przez niego osoba.

3. Powstała nadpłata będzie zaliczana na poczet opłaty na następny miesiąc. Nie ma zwrotu gotówki.

4. W miesiącu czerwcu nie ma odpisów obiadowych, wszystkie obiady za nieobecność należy odebrać.

5. W szczególnych przypadkach, gdy rodzic dokonuje wpłaty za obiady w ściśle określonych dniach tygodnia (np. za 3 dni w tygodniu) – opłata ponoszona jest tylko za zgłoszone dni w porozumieniu z kierownikiem świetlicy.

6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie, która dostarcza go dziecku do domu. Obiady „na wynos” wydawane będą poza przerwami szkolnymi.

7.  Rodzice dzieci, które mają odpisy z obiadów, lub korzystają z obiadów w niepełnym tygodniowym wymiarze, proszeni są przed dokonaniem wpłaty na konto obowiązkowo o osobisty lub telefoniczny kontakt z kierownikiem świetlicy lub intendentem w celu wyliczenia konkretnej kwoty wpłaty (tel. szkoła 61 426-44-27).

8.  8. Korzystanie z obiadów przez uczniów jest możliwe w przypadku korzystania minimum z trzech obiadów w tygodniu.

 

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1.  Posiłki wydawane są w godzinach od 1130 do 1330.

2.  W stołówce i na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka znajduje się jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy, szefową kuchni oraz intendenta.

3.   Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów.

2.  Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w holu szkolnym  oczekując na skreślenie na liście obiadowej.

3.   Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce.

Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele – wychowawcy świetlicy.

6.   Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

7.   Uczniowie proszeni są o jak najmniejsze marnotrawstwo otrzymanego jedzenia.

 

Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie w oparciu o zatwierdzony regulamin.

 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 rokutreść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html