Regulamin stołówkiRegulamin  korzystania ze stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr3 w Gnieźnie

 

Na podstawie art.67a.ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004r. Nr. 256,poz.2572 z póź. zm.)

Dyrektor szkoły zarządza co następuje:

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1.  Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie  obiadu.

2.  Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.

3.  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1.Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z       kierownikiem świetlicy, intendentem oraz księgową.

2.Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 4,00 zł – jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę,   obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku.

3. Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 7,00 zł - jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity koszt produktów zużytych do posiłku, oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jeden obiad.

 

III. OPŁATY:

 

1. Odpłatność za obiady uiszczana jest u kierownika świetlicy lub intendenta do dnia    1-go każdego miesiąca, wyjątek stanowią m-ce: wrzesień i styczeń – odpłatność do  10 – tego tego m-ca.

2. Przy wpłacie należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.   

3. W wyjątkowych przypadkach jednak na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego wpłaty    przyjmowane są w innych terminach  niż wyznaczone daty.

4. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności –nie mogą korzystać ze stołówki.

 

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia  wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona u kierownika świetlicy lub intendenta  osobiście lub      telefonicznie do godz. 0800  danego dnia.

3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczona jest z płatności w następnym  miesiącu.

4. Rezygnację z wcześniej zapłaconych obiadów należy pisemnie złożyć u kierownika świetlicy lub intendenta a uiszczona kwota zostanie  zwrócona wpłacającemu.

5. Informujemy iż, w miesiącach : grudniu i czerwcu nie ma odliczeń za obiady.

 

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 

1. Posiłki wydawane są od godziny 11.10 – 13.20.

2. W stołówce dyżur obiadowy pełni nauczyciel dyżurujący lub  nauczyciel  świetlicy zgodnie z grafikiem.

3. Obiady uczniom wydawane są  na podstawie sporządzonej listy.

4. Podczas nieobecności ucznia w szkole rodzic/ opiekun ma prawo pobrać posiłek do domu.

5. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów. osoby te przebywają w holu szkolnym.

2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w holu szkolnym  oczekując na skreślenie na liście obiadowej.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują nauczyciele dyżurujący lub wychowawcy świetlicy. Szczególnym nadzorem objęte są dzieci z klas I, które spożywają posiłek w stołówce szkolnej.

5. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należ odnieść w wyznaczone miejsce (uczniowie klas I nie pobierają obiadu i nie odnoszą brudnych naczyń aż do usamodzielnienia - zadanie to wykonują nauczyciele/ wychowawcy sprawujący dyżur w stołówce).

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html