Regulamin świetlicyRegulamin Świetlicy Szkolnej

w Szkole Podstawowej Nr3 w Gnieźnie

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

               Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą przeznaczoną dla wszystkich uczniów naszej szkoły a w szczególności  uczniów klas I – III . Regulamin świetlicy opracowany jest przez Kierownika  świetlicy oraz Wychowawców i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

II. CEL I ZADANIA ŚWIETLICY

      Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnianie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości .

 

 1. Zapewnianie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach. 
 2. Organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 3. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie .
 4. Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności dzieci.
 5. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 7. Organizowane właściwego i kulturalnego wypoczynku.
 8. Współpraca i współdziałanie ze szkołą domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 06.45-16.35.
 2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

     Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące dziecka :

 1. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i założenia stosownego oświadczenia.
 2. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad pod opieką nauczyciela – wychowawcy świetlicy.

 

IV. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci  klas  I –VIII.
 2. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 1. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym),a zachowanie dziecka nie uległo zmianie - możliwość  uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
 2. Możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
 3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie  nie zapisani do niej, nie uczestniczący w lekcji religii.
 4. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 

 

V. NAGRODY I KARY

 

 1. Nagrody i wyróżnienia:
 1. Kary:

 

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy w przypadku, kiedy rodzice odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
 1. Korespondencja z rodzicami w dzienniczku szkolnym.
 1. Rozmowy telefoniczne.
 1. Konsultacje.
 1. Tablica informacyjna przed świetlicą.
 1. Zachęcanie rodziców do przekazywania na potrzeby świetlicy różnych materiałów papierniczych, plastycznych, itp.

 

 

VII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 1. Indywidualny plan pracy wychowawcy świetlicy szkolnej.
 1. Ramowy rozkład dnia.
 1. Dziennik zajęć.
 2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 3. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 4. Wewnętrzny Regulamin świetlicy  i stołówki.

 treść została wydrukowana ze strony
http://sp3.gniezno.pl/strona,.html